Class Second Descriptive Evaluation All Subjects

वर्ग दुसरी वर्णनात्मक

मूल्यमापन प्रगती पत्रक नोंदी

विषय भाषा

चित्राची माहिती समजून घेतो.
• झाडाचे उपयोग सांगतो.
• झाडाचे महत्त्व समजून घेतो.
• स्वतःच्या कल्पकतेने कवितेला चाली लावतो.
• कवितेचा अर्थ समजून घेतो.
• चित्राचे निरीक्षण करतो.
• कवितेचे हावभावासहित गायन करतो.
• विविध खेळाडूंची माहिती गोळा करतो.
• खेळाडूंची चित्रे जमा करतो. 
• परिसरात खेळल्या जाणाऱ्या खेळांची नावे सांगतो.
• चित्रे पाहून चित्रातील फरक शोधतो. 
• स्वतः वापरलेल्या खेळण्याची यादी बनवतो.
• भिंगरी च्या गमती जमती सांगतो.
• चित्राचे स्वतःच्या शब्दात वर्णन करतो.
• पाठाचा अर्थ समजून घेतो.
• पाठातील चित्रावर प्रश्न विचारतो.
• पोळा सणाची माहिती सांगतो.
• बैलाचे चित्र काढतो.
• बैलाचे उपयोग सांगतो.
• शेतात बैलाद्वारे केल्या जाणाऱ्या कामाची यादी करतो.
• दिलेला परिच्छेद पाटीवर सुंदर अक्षरात लिहितो. 
• फुलपाखराचे चित्र काढतो. 
• कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांची यादी बनवतो.
• फुलपाखराप्रमाणे हालचाली करतो.
• सफाईचे महत्व सांगतो.
• सफाईचे महत्व स्वतःच्या शब्दात स्पष्ट करतो.
• साफसफाईची यंत्रणा कशी काम करते यावर लिहितो. 
• पाठातील जोडाक्षर युक्त शब्द शोधतो.
• प्राणी व पक्षाचे वर्णन करतो.
• पाठाचे योग्य आरोह-अवरोह अनुसार वाचन करतो. 
• लाकडापासून गाडी बनवतो.
• कोण कोणती खेळणे आवडतात ते सांगतो.
• चित्रे पाहून चित्रांची नावे सांगतो. 
• चित्रातील वस्तू, प्राणी, पक्षी यांची नावे सांगतो.
• काव्य चित्राचे निरीक्षण करतो 
• हावभावासहित कवितेचे गायन करतो.
• कवितेतील समानार्थी शब्द शोधून लिहितो.
• पाठातील विरुद्धार्थी शब्दांची यादी करतो.
• काव्य चित्राचे निरीक्षण करतो.
• वारा सुटला नसता तर याचा कल्पना विस्तार करतो. 
• स्वच्छतेचे महत्त्व स्वतःच्या शब्दात सांगतो.
• शब्दाच्या शेवटी सारखे असणार्‍या शब्दांची यादी तयार करतो.
• भेळ तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी तयार करतो. 
• चित्र शब्दकोडे पूर्ण करतो.
• पाठाचे वाचन करतो. 
• चांगल्या सवयींची माहिती सांगतो.
• सशाचे सुंदर चित्र काढतो व रंग देतो.
• पाळीव प्राण्यांच्या नावाचा तक्ता तयार करतो.
• पाळीव प्राण्यांची चित्रे वहीत चिटकवतो.
• पाळीव प्राणी व जंगली प्राणी यांचा तक्ता तयार करतो.
• चित्र निरीक्षण करून वर्णन करतो.
• मुद्द्यांच्या आधारे परिसराची माहिती सांगतो.
• मुद्द्यांच्या आधारे घराची माहिती सांगतो.
• नातेवाईकांविषयी माहिती सांगतो. 
• पाड्यावरचे राहणीमान कसे असते ते वर्णन करून सांगतो.
• भेळ करण्याच्या उपक्रमात सहभागी होतो.
• पत्राचा परिचय करून नावाऐवजी येणारे शब्द ओळखतो. 
• वारली चित्रकलेविषयी माहिती सांगतो. 
• वारली चित्रकलेप्रमाणे चित्र काढतो.
• नदीचे चित्र काढतो. 
• हत्ती बोलू लागला तर कल्पना करून सांगतो.
• प्राण्यांची चित्रे पाहून नावे सांगतो.
• संवादाचे वाचन करतो.
• संवादावर नाट्यीकरण करतो.
• खीर बनवण्याची कृती सांगतो. 
• विविध प्राण्यांच्या नकला करतो.
• चित्रातील प्राणी एकमेकांशी काय बोलत असतील याची कल्पना करतो आणि त्याचे वर्णन करतो.
• संवादाचे हावभावासहित वाचन करतो.
• ऋतूंची माहिती सांगतो. 
आवडत्या ऋतू विषयी माहिती सांगतो.
• स्वतःच्या कल्पनेने कविता पूर्ण करतो. 
• संगणकाचे सुबक चित्र काढतो.
• संगणकाचे उपयोग सांगतो.
• संगणकावर कोणकोणती कामे केली जातात याची यादी करतो. 
• संगणकाचे दुरुपयोग शोधतो व सांगतो
• पाठयसंवादाचे नाट्यीकरण करतो.
• चिकटलेले शब्द सुटे करून लिहितो.
• दिनदर्शिकेचे वाचन करतो. 
• मराठी महिन्यांची नावे सांगतो.
• इंग्रजी महिन्यांची नावे सांगतो.
• मित्र-मैत्रिणींच्या वाढदिवसांच्या तारखेला गोल करतो. 
• जाहिरातीवर आधारित प्रश्न विचारतो.
• विविध उदाहरणांद्वारे एक अनेक सांगतो. 
• दिलेले शब्द जसेच्या तसे लिहून दाखवतो.
• दिलेल्या वाक्यात कोण कोणास म्हणाले ते सांगतो.
• उदाहरणावरून कोण म्हणाले असेल ते सांगतो. 
• विविध शब्दातून विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या ओळखतो.
• विविध वाक्य सांगून उच्चारांच्या गंमती सांगतो.
• पाठा विषयी वर्गात चर्चा करतो.
• भारतातील राहणीमान या बद्दल माहिती मिळवितो. 
• परिसरातील नदी, पर्वत, डोंगर यांची नावे सांगतो.
• पक्षी व प्राण्यांचे नाव सांगून वर्णन करतो.
• आकाशातील गमती जमती सांगतो.
• ग्रहांच्या नावाची यादी तयार करतो.
• विविध शब्दापासून अर्थपूर्ण वाक्य बनवतो.
• झाडे-वेलीची माहिती लिहितो. 
• झाडांचे व वेलींचे वर्गीकरण करतो.
• स्वतःच्या शाळेतील गमती जमती सांगतो.
• फुलांचे चित्र काढून सुंदर रंग भरतो.
• फुलांचे चित्रे व नावे याचा तक्ता तयार करुन त्यांच्या गमतीजमती सांगतो. 
• आवडणाऱ्या निसर्गरम्य ठिकाणाचे वर्णन करतो.
• पाहिलेल्या दहीहंडीचे वर्णन स्वतःच्या शब्दात लिहितो. 
• आवडणारी गोष्ट वर्गात सांगतो.
• पाठातील मांजरांनी कशी गंमत केली याचे वर्णन करतो. 
• विविध शब्द उलट्या क्रमाने लिहितो व वाचतो 
•परिसरातील विविध फुले गोळा करून त्यांचा संग्रह करतो. 
• फुलांची चित्रे जमा करुन चिकट वहीत चिकटवतो. 
• दहीहंडीची विविध चित्रे जमा करतो.
• एकच शब्द दोन वेळा वापरून खूप शब्द तयार करतो.
• एका शब्दापासून अनेक शब्द तयार करतो.
• चांदोबा आपल्याशी काय बोलेल याची कल्पना करून सांगतो. 
• आकाशात गेले तर काय पाहाल याचे वर्णन करतो.
• ढगांची माहिती सांगतो.
• कागदापासून सूर्य तारे चंद्र बनवितो
• चांदोबा चे सुंदर चित्र काढतो
• उंदीर मामा चे सुंदर चित्र काढून रंग होतो.
• ज्याप्रमाणे उंदराला पिसारा हवा होता त्याप्रमाणे स्वतःला काय पाहिजे ते सांगतो.
• उंदरांचे दुरुपयोग या विषयी माहिती सांगतो


विषय गणित


मुक्तहस्त त्रिकोण, चौकोन, आयत, वर्तुळ इ. आकार काढतो व रंगवतो.
• भौमितिक आकृत्या ओळखतो.
• विविध भौमितिक आकृत्या काढतो.
• कागदाला घडी घालून उभ्या आडव्या तिरप्या रेषा काढतो.
• सरळ रेषा व वक्ररेषा इत्यादीची कृती करून दाखवतो. 
• आकाराची ओळख करून घेऊन कडा व कोपरे मोजतो.
• गोळा केलेल्या वस्तू व आकार यांच्या जोड्या लावतो. 
• आकृत्या काढण्यासाठी व रंग कामासाठी विविध साहित्यांचा वापर करतो.
• दैनंदिन आकृत्या विषयी सविस्तरपणे सांगतो.
• भाज्या, फळे, पाने इत्यादी वस्तू गोळा करून आकार ओळखतो.
• चित्रातील वस्तू व त्यांचे आकार यांची ओळख करून घेतो. 
• हाताने सरळ रेषा मारतो.
• पुस्तक ,वही च्या साह्याने विविध रेषा काढतो.
• विविध भौमितिक आकार काढून रंगवतो.
• वस्तूंचे दशकाचे गट तयार करतो.
• संख्या वाचून तेवढ्या संख्या दाखवतो.
• संख्येतील एकक व दशक ओळखतो.
• दिलेल्या रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहितो.
• प्रत्येक अधोरेखित अंकाची स्थानिक किंमत सांगतो. 
• दशकाच्या घरातील संख्या व एककाच्या घरातील संख्या लिहितो.
• कठीण उदाहरणावर चर्चा करतो.
• पारंपारिक व नवीन दोन्ही पद्धतीने संख्या लिहितो. 
• संख्या कार्डवरील संख्या ओळखतो व लिहितो.
• 21 ते 100 संख्यांचे वाचन क्रमाने करतो.
• तक्त्यावरील संख्यांचे वाचन करतो.
• विस्तारित रूपावरून विविध संख्या तयार करतो.
• स्थानिक किंमत विषयी विविध उदाहरणे यांचा सराव करतो.
• दशक व एककाचा वापर करून विस्तारित संख्या तयार करतो.
• विविध चित्रांवरून बेरीज सोडवतो.
• चित्रांच्या सहाय्याने सशाने मारलेल्या उड्या विषयी सांगतो. 
• छोटी-छोटी तोंडी बेरीज याची उदाहरणे सोडवतो.
• बेरजेच्या कठीण उदाहरणांचा संग्रह करून आणतो.
• विविध चित्रांच्या साहाय्याने बेरजेची उदाहरणे सोडवतो. 
•विविध उदाहरणे तयार करून सोडवतो.
• दशक, एकक वापरून दोन अंकी संख्यांची बेरीज करतो.
• स्टिकर्स चे उदाहरणे समजून घेतो.
• विविध उदाहरणे घेऊन पुढे मोजून बेरीज करतो.
• काड्यांचे उदाहरण स्पष्ट करतो.
• उड्या मारून वजाबाकी कशी करावी याविषयी सांगतो कृती करतो. 
• वजाबाकी करताना सोपी मोजणी कशी करावी ते सांगतो.
• आकाश कंदील, पणत्या तसेच पाठ्यपुस्तक यांच्या जोड्या लावून वजाबाकी करतो.
• कोणत्याही संख्या सोबत शून्य मिळविण्याची विविध उदाहरणे सोडवतो.
• दिलेल्या उदाहरणाच्या चौकटीत योग्य संख्या लिहितो.
• शून्य वजा करण्याची विविध उदाहरणे सोडवतो. 
• मिळविण्याची विविध उदाहरणे सोडवितो.
• बेरीज वजाबाकी यांचा संबंध यावर वर्गात चर्चा करतो.
• बेरीज वजाबाकीची कठीण उदाहरणे सोडवतो.
• दिलेल्या उदाहरणांच्या चौकटी उदाहरणे सोडवून भरून सोडवतो.
• इंग्रजी व भारतीय महिन्यांचे क्रमवार पाठांतर करतो.
• भारतीय वर्षाच्या महिन्याविषयी सांगतो.
• इंग्रजी महिन्यातील दिवसांच्या संख्या सांगतो. 
• दिनदर्शिकेतील इंग्रजी महिन्या विषयी सविस्तरपणे सांगतो.
• दिनदर्शिका वाचतो.
• विविध उदाहरणावरून गणिती क्रियाचा सराव करतो.
• गोष्टीद्वारे वजाबाकी यावर आधारित चर्चा करतो.
• वजाबाकी वर आधारित शाब्दिक उदाहरणे सोडवतो.
• गोष्टीतून वजाबाकी सोडवितो
• दशक आणि एकक यांचा उपयोग करून विविध उदाहरणे सोडवतो.
• विविध वस्तूंची मापे घेतो. 
• साखर, तांदूळ अशा वस्तू तराजूत मोजतो.
• विविध संख्यांचे लेखन करून लहान मोठेपणा ठरवितो.
• संख्यारेषेवर अंक लिहितो.
• लगतची पुढची संख्या लिहितो. 
• रिकाम्या चौकटीत मागची व पुढची संख्या लिहितो.
• लहान मोठेपणा दाखवणारा  चिन्हाचा तक्ता तयार करतो. 
• विविध संख्यांच्या गटाद्वारे मागची व पुढची संख्या लिहितो.
• संख्या कार्डावरील संख्याचा चढता उतरता क्रम लिहितो आणि सांगतो. 
• संख्यांचा चढता उतरता क्रम लिहितो.
• विविध संख्याद्वारे उतरता क्रम लावतो.
• विविध संख्याद्वारे चढता क्रम लावतो.
• वर्तुळातील संख्या घेऊन त्यापासून विविध अंकांच्या संख्या तयार करतो.
• दिलेल्या कार्डावरील संख्या घेऊन त्याद्वारे संख्या तयार करतो. 
जाड कागदांचा तक्ता तयार करून त्यावर संख्या लिहून आणतो. 
• वनभोजनाचे गीत अभिनयासह गायन करतो.
• संख्यांचे शब्द व क्रम यातील फरक समजून घेतो.
• क्रमवाचक शब्दांची यादी तयार करतो. 
•पाठातील चित्रावरून प्रश्न विचारतो.
• विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देतो.
• क्रमवाचक शब्दाचा योग्य वापर करतो.
• दशकांची ओळख करून घेतो. 
• गिऱ्हाईक व दुकानदार बाजारात काय बोलत असतील त्याचे वर्णन करतो.
• आठवडी बाजाराला भेट देऊन माहितीचे संकलन करतो. 
• आठवडी बाजारात विकण्यासाठी आलेल्या साहित्याची यादी बनवतो.
• संबोध स्पष्ट करून घेतो.
• काड्या, मणी, ठिपक्यांचा वापर करून बेरजा करतो.


• शाब्दिक उदाहरण सोडवतो.
• वहीवर, पाटीवर दशक एकक रकाने आखून योग्य अंक लिहतो. 
• बेरीज वजाबाकी दशक वाढवून किंवा कमी करून सोडवतो. 
• शाब्दिक उदाहरण तयार करण्याची क्रिया याविषयी चर्चा करतो.
• साहित्याच्या मदतीने वजाबाकीची उदाहरणे सोडवतो. 
• वजाबाकी संबंधित शाब्दिक उदाहरणे सोडवतो.
• दशक एकक रूपात वजाबाकी करतो.
• विविध चित्रे पाहून उंच व ठेंगण्या वस्तू ओळखतो.
• लांबी म्हणजे काय समजावून घेतो.
• वर्गातील विविध वस्तू मोजतो व त्यांच्या नोंदी ठेवतो.
• दोराच्या साह्याने वस्तूच्या चारही बाजूंच्या लांबीची तुलना करतो.

• मातीकाम केलेल्‍या फळे, भाजीपाला इत्यादी वस्तूंचा संग्रह करतो.

• वस्तू विकत घेण्यासाठी किती नोटा द्यावे लागतील ते सांगतो. 
• नाणी व नोटांचे निरीक्षण करतो.
• नाणी व नोटांचा संग्रह करतो. 
• तराजूचे चित्र काढतो व रंगवतो.
• वजन मोजण्याच्या साधनांची यादी बनवतो. 
• चित्राद्वारे जड व हलक्या वस्तू सांगतो.
• विविध भांड्यांचे निरीक्षण करून लहान- मोठी भांडी कोणती सांगतो. 
• स्वयंपाक घरातील भांडी जमा करून पाणी भरण्यासाठीचा अंदाज व्यक्त करतो.
• ग्लास किंवा कप घेऊन त्यात किती झाकणे पाणी मावते ह्याची कृती करतो.
• दूध डेअरीला भेट देऊन मापाचे निरीक्षण करतो. 
• दिनदर्शिकेचे वाचन करतो.
• महिन्यांची क्रमवार नावे सांगतो. 
• दिनदर्शिकेतील वारांची नावे इंग्रजीत सांगतो.
• दिनदर्शिकेतील वारांची नावे पाठ करतो.
• नावाऐवजी फोटो वापरून दिनदर्शिकेतील महिने व वारांची नावे ओळखतो
• दिनदर्शिकेतील वर्षभराची सणांची यादी तयार करतो. 
• आकृतीबंध तयार करून दाखवतो. 
• आकृतिबंधाचा उपयोग करतो. 
• स्वतः आकृतीबंध तयार करतो.
• आकृतिबंधाचे महत्त्व समजून घेतो.
• आकृतिबंधाचे उपयोग सांगतो.
• गुणाकाराच्या उदाहरणांचा सराव करतो.
• पाढे म्हणून गुणाकार सोडवतो.
• दोन ते दहा पर्यंतचे पाढे म्हणतो.
• दिलेल्या अंकाच्या टप्प्याने संख्या सांगतो.
• ग्रीक राजाच्या मुकुटाविषयी माहिती मिळवितो.
• दिलेल्या अंकाचा पाढा तयार करून वर्गात सादर करतो.
• पाढ्यांचा तक्ता तयार करतो. 
• पाढ्यांचे अंकात व अक्षरात लेखन करतो.
• 1 ते 100 पर्यंतच्या संख्यांचे अंकात व अक्षरात लेखन करतो.

Sub English


Listens to poems and acts accordingly. 
• Tells the names of different fruits. 
• Tells about favorite pictures from given pictures. 
• Recognizes his name by looking at pictures. 
• Tells suggested words.
• Matches the words and pictures. 
• Recognizes first letter of given picture. 
• Participates in conversation. 
• Listens to poetry with help of music player.
• Participates in conversation and enjoys. 
• Listening to short sentences and says back. 
• Acts on given conversations.
• Explains the meaning of difficult words given. 
• Plays a game on suggested words.
• makes sentences with the help of words. 
• spells numbers up to 10 in English. 
• identifies a given number. 
• Writes a given number. 
• Recognizes the name of a color. 
• Looks at the color shown on the card.
• Asks questions by observing pictures. 
• Answers questions asked. 
• Tells information about friend .
• Trys to explain the meaning of the paragraph read. 
• Tells the names of various items in the house. 
• Tells the names of various items in English. 
• Tells the names of school items in English.
• Tells the names of items in the classroom in English.
• Tells the names of local objects in English. 
• Tells information about favorite animals. 
• Pastes a picture of an animal. 
• Says 1 to 10 digits in reverse order. 
• Rhymes in the poem Tells Matching words. 
• The poem sings in the right rhythm. 
• Discusses the picture. 
• Discusses the picture with friends. 
• Writes names in English. 
• Tells about his family. 
• Tells how to make hats. 
• Collects different types of hats. 
• Makes names for materials needed to make hats. 
• Writes English letters in order. 
• Translates short sentences into Marathi. 
• Translates short English sentences into Marathi.
• Trys to translate Marathi sentences into English.
• Identifies puzzles.
• Says names of vegetables. 
• Tells the names of animals.
• Matches spellings and combinations of numbers. 

विषय कला व संगीत

दिलेल्या सूचनेप्रमाणे हालचाली करतो.
• पायाभूत हालचालींच्या कृतीचे निरीक्षण करतो. 
• शब्द संदेशानुसार अवयवाच्या लयबद्ध हालचाली करतो. 
•ठिपके, रेषा यांच्यापासून चित्र तयार करून दाखवतो.
• ठिपके, रेषा यांचे रेखाटन करतो.
• ठिपके ,रेषा यांची ओळख करून घेतो.
 •विविध रेषांचे रेखाटन करतो.
• प्राण्यावर आधारीत बडबड गीते म्हणतो.
• विविध बडबडगीतांचा सराव करतो.
• समूह गीताचे वर्गात गायन करतो.
• कागदाच्या घड्या घालतो.
 •कागद योग्य रीतीने फाडण्याची कृती करतो.
• विविध प्रकारच्या कागदाची ओळख सांगतो.
 • कागदाचे उपयोग सांगतो.
 • कागदाच्या शिल्पाचा नमुना पाहून त्याचे निरीक्षण करतो. 
•रेखाटन संबंधी विविध माध्यमांची नावे सांगतो.
• रेखाटन कसे करायचे याविषयी माहिती मिळवतो. 
•दिलेल्या आकारावर आधारित विविध माध्यमांद्वारे फळांचे, वस्तूंचे रेखाटन करतो.
 • हात व पायांच्या लयबद्ध हालचाली करतो.
• नृत्याची आवड आहे व त्याची माहिती सांगतो.
• विविध नृत्यांची नावे सांगतो.
• नृत्यांच्या नावांचा तक्ता तयार करतो.
• एक ते आठ आकड्यांच्या विविध प्रकारे टाळ्या वाजवतो.
• फळांचे, वस्तूंचे रेखाटन करतो.
•राष्ट्रगीताचे वैयक्तिक रित्या गायन करतो.
• परिसरातील प्राणी, पक्षांचे निरीक्षण करून त्यांची माहिती मिळेवतो.
• प्राणी, पक्ष्यांची चित्रे जमा करतो.
• स्वतःची व कुटुंबाची माहिती सांगतो.
• विविध प्राण्यांप्रमाणे उड्या मारून दाखवतो.
• प्रार्थनांचा तक्ता तयार करतो.
• प्रार्थनेचे गायन तालासुरात करतो.
• मातीचे विविध प्रकारचे शिल्प, निरीक्षण करतो.
• मातीचे गोल तयार करतो.
• मातीपासून चौकोनी, त्रिकोणी,गोल वस्तू तयार करून आणतो.
• परिसरातील विविध प्राण्यांची व पक्ष्यांची नावे सांगतो.
• मण्यांची माळ तयार करतो.
• बडबड गीतांचे वर्गासमोर सादरीकरण करतो.
• पक्षांवर आधारित बडबडगीतांचा सराव करतो.
• पक्षांवर आधारित बडबड गीतांचा संग्रह करतो.
• स्वतः शी संबंधित स्मरण चित्र काढतो.
• परिचित सोप्या वस्तूचे कल्पनाचित्र काढतो.
• दिलेल्या विषयावर चित्र काढतो.
•कल्पना चित्र काढून दाखवतो.
• परिसरातील सोप्या वस्तूची, गोष्टीची कृती करून दाखवतो. 
• परिसरातील विविध घटकांचे निरीक्षण करून नोंदी ठेवतो. 
•परिसरातील गोष्टी शरीर आकृती मधून साकारतो. 
• कागदापासून विविध सोप्या वस्तू तयार करतो.
• कागदी वस्तूची सजावट करतो.
• परिचित गोष्टीचे मुक्त रेखाटन करतो. 
• परिसरातील गोष्टींचे रेखाटन करून आणतो. 
• नमस्काराच्या विविध पद्धतीची कृती करतो.
• कागदाच्या सोप्या वस्तु तयार करून दाखवतो.
• विविध प्रकारच्या चालण्याच्या पद्धतींची कृती करतो. 
• चालण्याच्या विविध पद्धती लयबद्ध रीतीने करतो.
• बडबड-गीतांवर आधारित कृती करतो.
• वर्तमानपत्रातील लोकगीतांचा संग्रह करतो.
• धनगर गीताचे अभिनयासह गायन, सादरीकरण करतो.
• कोळी गीताचे तालासुरात गायन करतो.
• कोळी गीतावर आधारित कृती करतो.
• प्राणी व पक्षी यांच्या प्रमाणे कृती करून दाखवितो.
• प्राणी आणि पक्ष्यांच्या हालचालीचे निरीक्षण करून नोंदी ठेवतो.
मानवनिर्मित विविध गोष्टींचे आवाज काढून दाखवतो. 
• परिसरातील विविध घटकांचे आवाज काढतो.
• निसर्गातील विविध आकाराचे निरीक्षण करून नोंदी ठेवतो.

फळे व वस्तूचे यांत्रिक साधनाशिवाय रेखाटन करण्याचा प्रयत्न करतो.
• यांत्रिक साधनाशिवाय फळे व वस्तूंचे रेखाटन करतो.
• ठसे कामासाठी परिसरातील वस्तूंचा संग्रह करतो.
• ठसे कामासाठी योग्य ती सजावट करतो.
• पार्श्वसंगीत म्हणजे काय हे समजावून घेतो.
• मातीशिल्पाविषयी वर्गात चर्चा करतो.
• पाठ्यपुस्तकातील लहान गोष्टीचे भावपूर्ण वाचन करतो.
• प्राणी-पक्षी यासारख्या सोप्या कथांचे नाट्यरूपात सादरीकरण करतो. 
• जत्रेच्या प्रसंगाचे चित्र रेखाटतो.
• कमी वेळ, जास्त वेळ हे शब्द वापरून शब्दाची ओळख करून घेतो.
• ठसेकामाद्वारे सुंदर चित्र प्रती तयार करतो. 
• कोलाज तंत्राचा सजावटीसाठी वापर करतो.
• सजावट करताना मुद्रा तंत्राचा वापर करतो.
• मातीपासून गोलाकार यावर आधारित सोपे आकारातील फळांचे शिल्प तयार करतो.
• मातीपासून फळाचे आकार तयार करतो.
• मातीपासून विविध फळांची तयार करतो.
• तयार केलेली फळे पाहून त्यांचे नावे सांगतो.
 • सामूहिक संवादाचे हावभावासहवाचन करतो. 
• पडदा व नेपथ्य यांचा वापर करून वर्गात सादरीकरण करतो. 
• प्राण्यांची चित्रे जमा करतो.
• पक्षांची चित्रे जमा करतो. 
•विविध प्राण्यांप्रमाणे हालचाली करतो.
•पक्षांचे आवाज काढतो. 
• रेल्वेगाडी प्रमाणे आवाज काढून कृती करतो.


विषय कार्यानुभव

रिकाम्या खोक्यापासून संगणक तयार करतो.
• बाहुली तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी करतो. 
• नैसर्गिक घटकाचा तक्ता तयार करून आणतो.
• नैसर्गिक घडामोडी विषयी सांगतो.
• पाण्यासंबंधित बडबड गीते गोळा करतो.
• पाण्याचे घरगुती उपयोग सांगतो.
• कापसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची यादी करतो. 
•कापसापासून वाती, फुलवाती तयार करून आणतो.
• कृत्रिम व नैसर्गिक धाग्यांची ओळख करून घेतो.
• विविध प्रकारचे वस्त्रांचे नमुने पाहून वस्त्रांची ओळख करून घेतो. 
• परसबागेतील भाज्यांचे फायदे सांगतो.
• फळांच्या व फुलांच्या चित्रांचा संग्रह करतो.
• परिसरातील वृक्षांची नावे सांगतो.
• परिसरातील झाडांची लागवड कशा प्रकारे केली जाते याची माहिती सांगतो. 
• रिकाम्या काडीपेटी पासून विविध वस्तू तयार करतो.
• काडीपेटी पासून आगगाडी तयार करतो.
• पाण्याचे जीवनातील महत्त्व सांगतो
• पाण्याचे घरगुती उपयोग सांगतो.
• बडबड गीताचे साभिनय गायन करतो.
• पाण्याचे महत्व व उपयोग सांगतो. 
• पाण्याची निगा कशी राखावी या विषयी मित्रांमध्ये चर्चा करतो.
• झाडांना पाणी घालण्याच्या पद्धती सांगतो.
• रिकाम्या खोक्यापासून बाहुली तयार करून आणतोो.
• झाडाची लागवड कशा प्रकारे केली जाते याची माहिती सांगतो. 
• परिसरातील वृक्षांची नावे सांगतो.
• परिसरातील साहित्य साधनांचे नमुने गोळा करतो.
• वर्गाचे सुशोभन करण्यासाठी लागणारे साहित्य व साधनांची यादी तयार करतो
• वर्गाचे सुशोभन करतो.
• वर्गाचे सुशोभन करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यांची नावे सांगतो.
• वर्तमानपत्रातील पाण्यासंबंधीत गोष्टी, कथा यांचा संग्रह करतो.
• पाण्या संबंधित गोष्टी हावभावासहित सांगतो.
• माती भिजवून दाखवतो.
• मातीपासून माळा तयार करतो.
• मातीपासून विविध आकाराच्या वस्तू बनवतो.
• दैनंदिन जीवनातील निवार्‍याची महत्त्व सांगतो.
• पाण्याचे जीवनातील महत्त्व स्पष्ट करतो.
• कागदापासून विविध प्रकारच्या वस्तू तयार करतो.
• कागदी होडी तयार करून आणतो.
• कागदाची होडी तयार करण्याची कृती वर्गात सांगतो.
 •कागद व कापसापासून तयार करून विविध वस्तू तयार करतो.
• कागदापासून भेटकार्ड तयार करून आणतो.
• कापसाची बाहुली तयार करतो.
• कागदापासून चेंडू तयार करतो. 
• वर्तमानपत्रातील नैसर्गिक आपत्तीचे चित्रे जमा करतो.
• नैसर्गिक घडामोडींची सविस्तरपणे कारणे सांगतो. 
• नैसर्गिक घटकांची ओळख करून देतो. 
• नैसर्गिक घटकांची नावे सांगतो.
• विविध प्रकारच्या आपत्तीचा चार्ट बनवतो.
•आपत्तींची नावे सांगतो. 
• वर्तमानपत्रातील फळांची चित्रे गोळा करतो.
• आहारातील फळांचे महत्त्व समजावून घेतो. 
• फलोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भेट देऊन माहिती गोळा करतो. 
• परिसरातील फळविक्रेत्यास भेट देऊन माहिती संकलित करतो.
• राखी तयार करून आणतो. 
• राखीसाठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी तयार करतो.
• विविध प्रकारच्या राखी यांची ओळख करून देतो. 
• जलसाक्षरता संबंधित म्हणी, घोषवाक्य तयार करतो.
• पाण्यासंबंधित गीते,बडबडगीते यांचा संग्रह करतो. 
• परिसरातील फळ, बिया यांचे नमुने गोळा करतो.
• फळांची चित्रे पाहून त्यांचा उपयोग सांगतो.
• फळ कशाप्रकारे पिकतात याचे वर्णन करतो.
• पाणी साठवण्याचे फायदे सांगतो.
• परिसरातील फळ, बिया यांचे नमुने गोळा करतो.
• फळे व त्यांची चव सांगतो.
• फळांची चित्रे पाहून त्यांचे उपयोग सांगतो.
• वर्षभरातील दिनविशेष सांगतो. 
• दिनविशेषचा चार्ट तयार करून आणतो. 
• पर्यावरण विषयक गीत लयबद्ध रीतीने सादर करतो.
• दैनंदिन जीवनातील अन्नाचे महत्त्व स्पष्ट करतो. 
• कुंड्यांची निर्मिती कशी केली जाते हे सांगतो.
• उपयुक्त व शोभिवंत कुंड्या यांचा फरक समजून घेतो.
• स्वतःचा कुंड्या रंगवतो.
• कपड्याच्या विविध प्रकाराची ओळख करून घेतो.
• शिवणकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याची यादी बनवितो. 
• बांबूच्या विविध जातींची माहिती मिळवितो.
• शेंगांच्या टरफलांची नावे सांगतो. 
• शेंगांच्या टरफलांद्वारे सौंदर्य कृती तयार करतो.
• विविध बियांचे नमुने गोळा करतो.
• परिसरातील वृक्षांच्या विविध प्रकारच्या पानांची नावे सांगतो.
• बियांची / शेंगांची टरफले, पाने इत्यादी पासून सौंदर्यकृती तयार करतो. 
• लघुउद्योगाची माहिती सविस्तरपणे सांगतो.
• लघुउद्योगाचा चार्ट तयार करतो.
• लघुउद्योगाची नावे सांगतो
• जलसाक्षरतेवर आधारित बडबड गीतांचा संग्रह करतो.
• रुमालाचा वापर करून बाहुली तयार करतो.
• बांबूंसंबंधित वस्तू गोळा करतो.
• बांबूंच्या पाना पासून रांगोळी तयार करून दाखवतो.
• स्थानिक कारागीरांना भेट देऊन माहिती गोळा करतो.
• रंगीत कापडापासून बाहुलीचा चेहरा तयार करतो.
• खेळण्यातील बाहुल्यांचे उपयोग सांगतो.
• विविध प्रकारच्या वस्त्रांची ओळख करून घेतो.
• जलसाक्षरते संबंधित गीते म्हणून दाखवतो. 
• नारळाच्या करवंटीपासून खेळणी तयार करतो.
• नारळ सोलणे व फोडण्याची कृती करतो.
• कागदाचे भिरभिरे तयार करतो. 
• कागदाचे भिरभिरे तयार करण्याची कृती वर्गात करून दाखवतो. 
• मातीच्या विविध प्रकाराची ओळख करून घेतो.
• मातीपासून विविध प्रकारच्या प्रतिकृती तयार करतो.
• मत्स्य व्यवसायाची माहिती मिळवितो.
• माशांची चित्रे काढतो. 
• विविध माशांची नावे सांगतो.
• नारळाच्या झाडाचे चित्र काढतो.
• नारळाच्या झाडाची रचना व भाग समजावून सांगतो.
• कटपुतली बाहुल्या विषयी माहिती सांगतो
• चित्र व कागदी पुठ्ठा पासून बाहुली तयार करतो.
• बाहुलीसाठी लागणाऱ्या साहित्याची नावे सांगतो. 
• खाद्य पदार्थांची नावे सांगतोो.
• दैनंदिन जीवनातील अन्नाचे महत्त्व स्पष्ट करतो. 
• पाना फुलांची रचना समजून घेतो.
• फुलझाडांची लागवड कशा प्रकारे केली जाते याविषयी माहिती मिळवतो. 
पाना फुलांची रचना समजून घेतो.
• फुलझाडांची लागवड कशा प्रकारे केली जाते याविषयी माहिती मिळवतो. 
• फुलांच्या रंगांची नावे सांगतो.
• विविध प्रकारच्या फुलांची नावे सांगतो.
• शाळेतील उपक्रमात सहभागी होतो. 
• मित्रमैत्रिणी मिळून मिसळून राहतो मित्रांना मदत करतो.


विषय शारीरिक शिक्षण
वाकण्याची आणि वळण्याची कृती करतो.
• जागेवर विविध प्रकारच्या उड्या मारून दाखवतो.
• जागेवर गिरकी घेऊन दाखवतो.
• एका पायावर उडी मारतो.
• उत्तेजक व्यायाम प्रकाराची ओळख आहे.
• डोक्यापासून पायापर्यंतच्या उत्तेजक व्यायाम करतो. 
• स्नायूंना उत्तेजित करणारे व्यायाम करतो.
• सावधान स्थिती विश्राम स्थिती करून दाखवतो.
• स्थानिक खेळाची चित्रे पाहून नावे सांगतो.
• विटी दांडू हा खेळ खेळतो.
• उपक्रमावर आधारित खेळांची नावे सांगतो.
• शाळेतील स्पर्धांमध्ये सहभागी होतो.
• लघु खेळांची नावे सांगतो.
• आहार कोणत्या प्रकारचा घ्यावा याविषयी माहिती आहे. 
• आहाराचा तक्ता तयार करतो.
• बाह्य अवयवांचा चार्ट पाहून नावे सांगतो.
• क्रिडांगणाची संबंधित चांगल्या व वाईट सवयी सांगतो. 
• क्रीडांगणावर कशा प्रकारचा पोशाख घालावा याची माहिती मिळवतो.
• खेळांवर पोशाख कसा असतो या विषयी माहिती मिळवितो. 
• पायरीवरून खालून वर उडी मारतोो.
• लटकण्याची कृती करतो.
• झोके घेणे ही कृती करतो.
• रोल, मनोरे यांची कृती करून दाखवतो.
• विविध प्रकारच्या अनुकरणात्मक हालचाली करतो. 
• पारंपारिक खेळांची नावे सांगतो. 
• विविध स्पर्धांची नावे सांगतो.
• लघु खेळ या उपक्रमावर आधारित स्पर्धेत सहभागी होतो.
• उपक्रमावर आधारित व्यायामप्रकार करतो.
• क्रीडांगण संबंधित चांगल्या सवयींची माहिती मिळवितो.
• वैयक्तिक स्वच्छतेचे महत्त्व जाणतो.
• वैयक्तिक स्वच्छतेविषयी मित्रांमध्ये चर्चा करतो.
• क्रीडांगणावर होणाऱ्या विषयी माहिती मिळवितो.
• वैयक्तिक स्वच्छतेचे महत्त्व जाणतो.
• मैदानाची स्वच्छता करतो. 
• कवायत संचलन यावेळी सावधान विश्राम स्थिती अचूक रितीने करतो. 
• जागा बदलत उड्या मारण्याचा सराव करतो.
• एका पायावर उड्या मारत पुढे जाण्याचा सराव करतो.
• साधनांवर तोल कसा सांभाळावा याची कृती करतो. 
• सूर्यनमस्काराची कृती करतो.
• लघु खेळाची नावे सांगतो. 
• सायकल शर्यतीत सहभागी होतो.
• मैदानी सुरक्षिततेमुळे होणारे फायदे समजून घेतो.
• मैदान स्वच्छ करण्यासाठी लागणारे साहित्याची यादी तयार करतो.
• लंगडी, कबड्डी हे खेळ खेळतो.
• मुख्य खेळांची नावे सांगतो.
• धाडसी व्यायाम प्रकारांची माहिती मिळवितो.
• व्यायाम प्रकाराची नावे सांगतो.
• विश्रांती व झोपेचे महत्त्व सांगतो. 
• विश्रांती व झोपेचे फायदे याविषयी चर्चा करतो.
• मूलभूत हालचालींचा सराव करतो. 
• तोल सांभाळणे, उड्या मारणे ह्या कृती सहज करतो. 
• दोरीवरून उड्या मारण्याची कृती करतो.
• अडथळ्याच्या शर्यतीत सहभागी होतो.
• काठी वरून उड्या मारून दाखवितो.
वर्तमानपत्रे ,मासिके यातील पारंपारिक खेळाची चित्रे गोळा करतो.
• वाईट सवयींची माहिती करून घेतो.
• वाईट सवयींचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम समजून घेतो. 
• प्रथमोपचार पेटीतील साहित्याची नावे सांगतो.
• प्रथमोपचाराचे महत्त्व समजावून घेतो.
• प्रथमोपचार पेटी तयार करतो. 
•शाळाबाह्य उपक्रमांची नावे सांगतो.
 •सहलीच्या ठिकाणी माहिती संग्रहित करतोो.
• क्रीडा स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या साहित्याची नावे सांगतो.
• योगाची कृती करून दाखवितो.

What's Up Group Join 

What's Up Group Join 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad